uwagi ogólne/ opis znaku

PTTK używa znaku organizacyjnego w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi 16 kierunkami pomiędzy 2 zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, W, S, E), w której wewnętrzne koło wpisane są:

— kontur Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym na biało biegiem Wisły,
— biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z 4 trójkątów prostokątnych, ułożonych w szachownicę,
     począwszy od koloru białego w pozycji lewo–góra, i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE),
— biegnący wierzchem horyzontalnie przez środek biały napis PTTK w złotych konturach.


Wzór znaku stanowi załącznik do Statutu PTTK.

 

 

Logo (znak) i logotyp (znak słowno-graficzny) są podstawowymi elementami procesu komunikowania się PTTK z otoczeniem. W trakcie codziennego stosowania wersji znaku należy mieć powyższe zawsze na uwadze i dbać o ich właściwe aplikowanie i reprezentację.

Niniejsze opracowanie nie dotyczy i nie zawiera logotypu/ znaku słowno-graficznego.

Przez wzgląd na powyższe, a także w celu uniknięcia sytuacji, w których otoczenie nie rozpoznaje znaku jako elementu jednoznacznie opisującego PTTK, zaleca się, niniejszym, stosowanie w codziennej praktyce przede wszystkim logo w wersji podstawowej (full), najlepiej w wersji CMYK, o ile nie można będzie zastosować wersji Pantone®.

Inne wersje znaku, stosuje się odpowiednio, konsekwentnie, zawsze z uwzględnieniem dbałości o prawidłowy wygląd użytego znaku, zgodny z prezentowanymi w niniejszym manualu wzorcami, specyfiki reprodukcji/ aplikacji/ nośnika itp. dla znaku oraz żądanej specyfikacji, przede wszystkim technicznej, przy czym dbałość o prawidłowy wygląd użytego znaku i zgodność jego reprodukcji/ aplikacji z prezentowanymi tutaj wzorcami ma bezwzględne pierwszeństwo nad pozostałymi wymienionymi wyżej elementami.

Jeśli zastosowanie wybranej wersji znaku w danej technice reprodukcji/ aplikacji/ nośnika itp. miałoby kolidować z jego wzorcowym wyglądem, należy takie rozwiązanie porzucić i rozpatrzyć zastosowanie innej wersji znaku.

Wersji znaku można używać zamiennie, przy czym znak w danej technice reprodukcji/ aplikacji/ na nośniku itp. musi zawsze występować konsekwentnie w tej samej wersji.

Zasada stosowania wersji znaku zamiennie nie dotyczy stosowania znaku w wersji specjalnej, której używa się tylko w specyficznych zastosowaniach (np. grawerunek czy odlewanie).
Niniejszym zabrania się podstawiania wersji specjalnej w miejsce pozostałych wersji znaku.

Więcej informacji o stosowaniu wersji znaku w schemacie, przedstawiającym dostępne wersje znaku i kolejność ich stosowania oraz w pełnej wersji manuala.

 

Podpowiedź:
kolejność stosowania wersji znaku i ich hierarchię ma swoje odzwierciedlenie także w kolejności prezentacji treści w niniejszym dziale (w tym także w kolejności pozycji w menu oraz rozdziale pobierz/ download).

 

kolejność stosowania znaku oraz ich przeznaczenie

kliknij ilustrację, by powiększyć (otwiera plik pre-press ready PDF CMYK formatu A2)

| do góry |

uwagi techniczne do używania plików produkcyjnych i manuala

 

0. Złota zasada

Należy bezwzględnie stosować we właściwy sposób, odpowiednio i komplementarnie wszystkie reguły manuala.

 

1.
Zawsze należy używać odpowiednich plików produkcyjnych zamieszczonych w podrozdziale/ sekcji download danego elementu zamiast prób przerysowywania, odrysowywania lub odtwarzania elementu identyfikacji na nowo.
Gdyby jednak zaszła konieczność odtworzenia plików źródłowych należy użyć ilustracji, umieszczonych we właściwym rozdziale manuala, jako bazy do tego zadania.

 

2.
Wszystkie pliki produkcyjne elementów systemu identyfikacji zostały przygotowane z właściwym transparentnym polem ochronnym (nie dotyczy pól ochronnych w kształcie koła) lub bleedem, siatką milimetrową, prowadnicami odmierzającymi ważniejsze stosunki pomiędzy częściami elementu i rozłożeniem części danego elementu identyfikacji na warstwach, w celu ułatwienia orientacji w konstrukcji elementu, stosunkach pomiędzy jego częściami oraz dla łatwiejszego operowania plikami w profesjonalnych aplikacjach DTP i pre-press, tworzących tzw. standard przemysłowy.

Wyjątkiem od powyższej reguły są alternatywne kołowe pola ochronne, które należy odtworzyć, na podstawie właściwych opisów i rysunków w niniejszym manualu, za każdym razem, gdy wymagane jest użycie pola ochronnego w kształcie koła.

Pliki produkcyjne zawarte w niniejszym manualu są więc przygotowane do natychmiastowego  użycia w programach DTP i pre-press, a programy te będą importować pliki produkcyjne w sposób właściwy, wliczając także automatyczne pobranie informacji o polu ochronnym/ bleedzie elementu identyfikacji (jeśli jest wymagane) i umieszczenie elementu, który zawierają, we właściwej wielkości ramce lub polu roboczym odpowiadającym polu ochronnemu/ bleedowi danego elementu (jeśli istnieje).

W przypadku użycia amatorskich programów foto-edycyjnych, DTP, pre-press należy zawsze upewnić się, czy znak i jego pole ochronne zaimportowały się prawidłowo do przestrzeni roboczej programu, a jeśli nie, zaleca się porzucenie edycji w takim programie.

 

UWAGA!
Ponieważ znak zaprojektowany został z przezroczystym polem ochronnym, zabrania się kolorowania pól ochronnych zawartych w plikach produkcyjnych czy podstawiania jednolitych kolorystycznie elementów pod znak w programach edycyjnych.

Jeśli znak miałby być umieszczony na tle/ nośniku z nim konkurującym (np. wielokolorowym), należy dobrać inne, jednolite tło/ nośnik dla znaku, najlepiej białe lub czarne wraz z ich odcieniami, w ostateczności zaniechać użycia znaku na niewłaściwym tle/nośniku.

 

3.
Wszystkie obrazki w niniejszej publikacji, przedstawiające logo/ logotyp oraz inne elementy posiadające pole ochronne i/ lub bleed obwiedzione są cienką czarną linią, która obrazuje jednocześnie wielkość pola ochronnego/ bleedu.

W oryginalnych plikach produkcyjnych ten obrys także istnieje (nie dotyczy pól ochronnych w kształcie koła), ale jest transparentny i ma ustawioną opcję „niedrukowalny”.
Został on pozostawiony dla ułatwienia aplikacjom DTP/ pre-press importowania elementu identyfikacji wraz z towarzyszącym mu polem ochronnym/ bleedem.

 

4.
Jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie rysunki i ilustracje:
— mają punkt zerowy w lewym dolnym rogu projektu dla znaku (Z) i w lewym górnym rogu projektu dla innych elementów identyfikacji (IEI),
— proste prostopadłe przechodzące przez punkt zerowy, zdefiniowany jw., są układem odniesienia, gdzie prosta pozioma jest osią x a prosta pionowa osią y,
— mają wymiary podane w milimetrach [mm],
— mają parametry fontów podane w punktach [p],
— mają wymiary wynikające ze stałej podstawowej X, chyba, że zaznaczono inaczej,
oraz
— z powodu różnic w aplikacjach, w których przygotowywano ilustracje, wartość dziesiętna może być oznaczana za pomocą przecinka lub kropki i różnic tych nie należy uznawać za błąd. Wszystkie wartości po przecinku lub kropce należy przyjmować jako wartości ułamkowe.

 

W razie potrzeby wyjaśnienia systemu miar typograficznych, stosowanych w niniejszym opracowaniu, informacji należy szukać w publikacjach technicznych dotyczących typografii, można także skorzystać z omówień zamieszczonych w internecie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału disclaimer w pełnej wersji manuala.

 

5.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie szczegóły i terminy fachowe, sposób działania i używania, możliwości, ograniczenia, zakazy i nakazy dotyczące aplikacji zewnętrznych, programów komputerowych, systemów komputerowych, urządzeń technicznych, elektronicznych oraz czynności technicznych i procesów technologicznych, do których odwołuje się lub na które wskazuje niniejszy manual, należy sprawdzać w dołączonej do nich instrukcji obsługi, a w wypadku braku instrukcji należy sprawdzać bezpośrednio u producenta, przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy.

Przed przystąpieniem do produkcji elementów identyfikacji zawsze należy najpierw skontaktować się z profesjonalnym wykonawcą (np. drukarnią) wykonującym zlecenie w celu ustalenia szczegółów technicznych zlecenia oraz sposobu przygotowania plików do produkcji wynikowej na bazie wzorców załączonych do niniejszej publikacji.

 

6.
W profesjonalnym procesie reprodukcji nigdy nie należy używać przestrzeni kolorów RGB, gdyż ten tryb jest trybem koloru zależnego od sprzętu, a więc jest procesem niepozwalającym na uzyskanie powtarzalnych rezultatów odwzorowania znaku i kolorów. Z wyżej wymienionego powodu ten manual nie zawiera plików w trybie RGB.

Jeśli tryb RGB z jakichś powodów będzie potrzebny, należy skorzystać z załączonych plików produkcyjnych (Pantone® lub CMYK) i przekonwertować je na tryb RGB za pomocą odpowiedniego oprogramowania do fotoedycji.

Należy używać plików produkcyjnych jako punktu odniesienia do otrzymania poprawnych kolorów PTTK w przestrzeni RGB, dopuszcza się jednak poleganie w wypadku kolorów RGB na wizualnej zgodności kolorów RGB z ich odpowiednikami Pantone®/ CMYK w palecie kolorów PTTK.

 

Niezależnie od stosowanego systemu prezentowania kolorów i systemów dopasowania kolorów w procesie ich reprodukcji nie może dojść do żadnych pomyłek, przekłamań, czy niedociągnięć w procesie reprodukcji kolorów PTTK.

Poniższe parametry kolorów w trybach CMYK i Pantone® oraz RGB (z zastrzeżeniem uwag dot. tej przestrzeni kolorów), a także innych podanych niżej są jedynie obowiązującymi definicjami kolorów PTTK.

 

WSKAZÓWKA

Manual zawiera osobne pliki z informacją o kolorach PTTK.

Pliki te służą do zaimportowania prawidłowych kolorów PTTK do wiodących programów pre-press/ graficznych.

Aby pobrać potrzebną wersję biblioteki na dysk lokalny, należy kliknąć prawym klawiszem myszki na link reprezentujący tę wersję w tabeli poniżej i wybrać polecenie „zapisz element docelowy jako...”
Dostępne są następujące pliki Adobe®, Adobe® ASE, Corel®., a także Affinity®.

 

Ilustracja poniżej jest wizualizacją domyślnych podstawowych kolorów PTTK, spotowych (Pantone®) oraz procesowych (CMYK)—najczęściej spotykanych w praktyce.
Wizualizacja nie stanowi podstawy do określania rzeczywistych parametrów kolorów, nie jest proofem ani wzorcem.
W celu pozyskania informacji szczegółowych o kolorach należy skorzystać z odpowiedniej tabeli poniżej.

 

Wizualizacja kolorów PTTK Pantone oraz CMYK

 

 

| do góry |

znak w wersji podstawowej
(do większości zastosowań)
(Full)

| do góry |

znak w wersji podstawowej
na małe powierzchnie
(Full for Small Area)

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
w odcieniach szarości
(Basic GrayScale)

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
w odcieniach szarości
na małe powierzchnie
(Basic GrayScale for Small Area)

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
jednobarwnej
(Basic Monochromatic)

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
jednobarwnej
na małe powierzchnie
(Basic Monochromatic for Small Area)

 

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
jednobarwny
na bardzo małe powierzchnie
(Basic Monochromatic for Very Small Area)

 

| do góry |

znak w wersji uproszczonej
konturowej do specjalnych zastosowań
(np. grawerunek, odlewanie odznak i medali)
(Basic Special)

| do góry |

pobierz/ download: wszystkie wersje produkcyjne plików

Więcej informacji o stosowaniu znaku w schemacie, przedstawiającym dostępne znak i kolejność ich stosowania, oraz w pełnej wersji manuala.

 

Podpowiedź:
kolejność stosowania wersji znaku i ich ważność ma swoje odzwierciedlenie także w kolejności prezentacji treści w niniejszym dziale (w tym także w kolejności pozycji w menu oraz rozdziale pobierz/ download).

 

 

| do góry |

budowa znaku: pole ochronne

Pole ochronne otacza i odgradza znak od jego otoczenia określonej wielkości „otuliną”, w obrębie której nie może znaleźć się żaden inny element kompozycyjny, tekst, rysunek, zdjęcie, kolorowe tła itp., a przede wszystkim inny znak.
Pole ochronne (stosowane bezwzględnie i poprawnie) sprawia, że symbol PTTK wyraźnie wybija się z otoczenia.
Pole ochronne jest więc jednym z najważniejszych elementów znaku, gdyż sprawia, że siła oddziaływania (tak wizualna, jak i merytoryczna) znaku jest maksymalnie duża i sprawia, że znak i PTTK, którą reprezentuje, stają się rozpoznawalne i łatwe do zapamiętania.

 

WSKAZÓWKA:
Pole ochronne znaku (kolor czerwony) jest zawarte w plikach produkcyjnych niniejszego manuala i przygotowane jest w taki sposób, by automatycznie importować się wraz ze znakem do wiodących aplikacji graficznych istniejących na rynku.

UWAGA!
Czarna obwódka wokół pola ochronnego i kolor czerwony w prezentowanym poniżej podglądzie tylko na oznaczenie wielkości tego pola. Obwódka i kolor czerwony nie występuje w oryginalnym pliku produkcyjnym.

 

shield area

 

Aby wytyczyć pole ochronne, należy:
— wyznaczyć w znaku środek jego elementu, tzw. tarczy kompasu (patrz rysunek), i przechodzące przez ten środek osie podziału znaku, poziomą i pionową,
— wykreślić ze środka znaku okrąg o promieniu 60%x, gdzie x=średnica tzw. tarczy kompasu w znaku (patrz rysunek),
— na tak wyznaczonym okręgu należy opisać kwadrat w taki sposób, by jego pozioma oś symetrii była równoległa względem odpowiedającej jej osi podziału poziomego znaku, pionowa oś symetrii była równoległa względem odpowiedającej jej osi podziału pionowego znaku, a środki figur pokrywały się (patrz także układy odniesienia, wartości i jednostki miar).
Pole wyznaczonego kwadratu jest polem ochronnym znaku.

 

Tak wykreślone pole ochronne znaku spełnia minimalne wymagania, by należycie chronić znak, jeśli nie znajdzie się w tym polu żaden inny element kompozycyjny, tekst, rysunek, zdjęcie, kolorowe tła itp., a przede wszystkim inny znak.
Ponieważ sam znak zawiera się w polu ochronnym, oczywistym jest, że powyższe restrykcje obejmują także przestrzeń pod i nad znakem.
W praktyce, pusta przestrzeń wokół znaku może być większa, ale nigdy nie może być mniejsza od wartości tutaj podanych.

Reguły dotyczące stosowania pola ochronnego zawiera pełna wersja manuala oraz rozdział uwagi techniczne do używania plików produkcyjnych.

| do góry |

alternatywne kołowe pole ochronne

Dopuszcza się stosowanie alternatywnego kołowego pola ochronnego wg potrzeb, z uwzględnieniem uwag opisanych w rozdziale uwagi techniczne do używania plików produkcyjnych.

 

WSKAZÓWKA:
Podstawowe pole ochronne znaku jest zawarte w plikach produkcyjnych niniejszego manuala i przygotowane jest w taki sposób, by automatycznie importować się wraz ze znakem do wiodących aplikacji graficznych istniejących na rynku. Alternatywne pole ochronne (kolor czerwony) jest również zawarte w pliku produkcyjnym znaku, ale nie ma możliwości technicznych, by także importowało się automatycznie.
Alternatywne pole ochronne kołowe należy przygotowywać we własnym zakresie w oparciu o poniższe wytyczne i rysunki.

PODPOWIEDŹ:
Można skorzystać z podstawowego pola ochronnego, zawartego w pliku produkcyjnym do określenia pola ochronnego kołowego. W tym celu należy wpisać w podstawowe pole ochronne okrąg. Pole koła opisanego tym okręgiem to poszukiwane alternatywne pole ochronne kołowe znaku.

UWAGA!
Czarna obwódka wokół pola ochronnego i kolor czerwony w prezentowanym poniżej podglądzie tylko na oznaczenie wielkości tego pola. Obwódka i kolor czerwony nie występuje w oryginalnym pliku produkcyjnym.

 

shield area

 

Aby wytyczyć pole ochronne, należy:
— wyznaczyć w znaku środek jego elementu, tzw. tarczy kompasu (patrz rysunek),
— wykreślić ze środka znaku okrąg o promieniu 60%x, gdzie x=średnica tzw. tarczy kompasu w znaku (patrz rysunek),
— pole koła wyznaczonego przez ten okrąg jest polem ochronnym znaku (patrz także układy odniesienia, wartości i jednostki miar).

 

Tak wykreślone pole ochronne znaku spełnia minimalne wymagania, by należycie chronić znak, jeśli nie znajdzie się w tym polu żaden inny element kompozycyjny, tekst, rysunek, zdjęcie, kolorowe tła itp., a przede wszystkim inny znak.
Ponieważ sam znak zawiera się w polu ochronnym, oczywistym jest, że powyższe restrykcje obejmują także przestrzeń pod i nad znakem.
W praktyce, pusta przestrzeń wokół znaku może być większa, ale nigdy nie może być mniejsza od wartości tutaj podanych.

Reguły dotyczące stosowania pola ochronnego zawiera pełna wersja manuala oraz rozdział uwagi techniczne do używania plików produkcyjnych.

| do góry |